<b>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ</b>

ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

<b>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ</b>

ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

<b>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ</b>

ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

<b>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ</b>

ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

<b>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ</b>

ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

ແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ
ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

<b>ແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ</b> ​<br/>ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ

​ອົງ​ການ​ຂອງ​ເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວຽກທີ່ເຫມາະສົມ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈະສາມາດຊອກຫາວຽກຫລາຍກວ່າພັນວຽກ

ຊອກວຽກເຮັດ​ງານ​ທຳ
ວິທີສະຫມັກ

ຖືກເລືອກບັນຈຸວຽກງ່າຍຯ ໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ !

ຂັ້ນຕອນບໍ່ຊັບຊ້ອນໃນການສ້າງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຖືກຈ້າງງານ

​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຈັດ​ຫາ​ງານ ສາ​ທາ​ລະ​ນະຊົນ , ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຫລ້າ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍີ​ປຸ່ນ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ ADB TA 9115-LAO P.D.R.

ກົມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ ແລະ ຈັດ​ຫາ​ງານ, ສ​ປ​ປ ລາວ